Visie


Mahara heeft een actief pluralistische visie, wat betekent dat ze een open ontmoetingsplek wil zijn waar kennisoverdracht en discussies over alle maatschappelijke, levensbeschouwelijke en ethische thema’s mogelijk zijn. Naast het inspireren en het vormen van studenten, heeft Mahara immers ook tot doel om het kritisch bewustzijn en de actieve participatie te bevorderen. Binnen onze vereniging wordt daarom steevast ingezet op inhoudelijk debat en interreligieuze dialoog. De gelovige inspiratie van Mahara gaat daarbij hand in hand met de eerbiediging van de vrije meningsuiting en het vrij onderzoek.

Voor iedereen die opzoek is naar een vereniging die zich naast het educatieve en het studentikoze, vooral bezighoudt met samenlevingsvraagstukken met betrekking tot religie en ethiek, is Mahara dus the place to be. Iedere student of alumnus die zich door het verhaal van Mahara aangetrokken voelt, kan zich aansluiten. Vanzelfsprekend vormen religie, ras, afkomst, geslacht of geaardheid daarbij op geen enkele wijze een drempel.DoelstellingenAmbitie

Onderwijs is het kloppend hart van de samenleving en cruciaal voor het toekomstperspectief van jongeren. Hoewel het onderwijssysteem in België zeer toegankelijk is in vergelijking met andere landen, verloopt de in- en doorstroom van kansarme en anderstalige studenten aan de universiteit of hogeschool echter zeer gebrekkig. Wat het nodeloos verlies aan potentieel en de ongelijkheid in het onderwijs betreft, behoort Vlaanderen tot de zwakste leerlingen van de Europese klas.

Diverse oorzaken liggen daaraan ten grondslag, waaronder het vastgeroeste watervalsysteem en een gebrekkige kijk van leerlingen en ouders op de finaliteit van elke opleiding. Het wegwerken van het tekort aan laagdrempelige, op maat ontwikkelde studiebegeleiding en adviesverlening blijft bijgevolg prioritair. In samenwerking met de onderwijsinstellingen ontwikkelde Mahara daarvoor een autonoom studieadvies en -begeleidingscentrum ‘StuDream’. Weldra ontplooit StuDream haar activiteiten aan het brede publiek.

Naast het StuDream-project wil Mahara een aanhoudende ambitie onder de studenten stimuleren. Dit doen we onder meer door studenten in contact te brengen met inspirerende rolmodellen uit het beroepsveld dat aanknoopt met de eigen opleiding. Vooral profielen die bovenop hun eerbiedwaardige carrière ook inspireren vanwege hun pioniersfunctie, authenticiteit of herkenbaarheid, komen daarvoor in aanmerking.Vorming

Naast een gezonde ambitie is vooral een gedegen vorming onontbeerlijk in de uitbouw van een expertise. Met de keuze voor een academische of professionele opleiding hebben studenten reeds de eerste cruciale stap in die richting gezet. Als studentenvereniging met de Universiteit Antwerpen en Antwerpse hogescholen als uitvalsbasis, wil Mahara bijdragen aan die kennisoverdracht en ontwikkeling.

Bijgevolg organiseert Mahara een waaier aan lezingen, workshops, masterclasses, ed. 
Deze evenementen bieden de studenten de mogelijkheid om de eigen opgedane kennis aan te vullen, te verbreden of zelfs in vraag te stellen. Daarbij is het noodzakelijk om de studenten niet alleen in contact te brengen met gastsprekers die hen naar de mond praten, maar ook zij die een meer uitdagende visie of standpunt durven innemen over talloze onderwerpen.

Dit betekent evenwel dat Mahara inhoudelijke positionering onder de studenten aanmoedigt. Daarbij maken wij geen onderscheid in progressieve of conservatieve, dan wel liberale of communitaristische standpunten. Niettemin wordt de ruimte om dergelijke standpunten te kunnen verkondigen enerzijds begrensd door de eerbiediging van de grondrechten, verankerd in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en anderzijds door het respect voor het actief pluralisme en de bijbehorende waarden van onze vereniging. Participatie

De laatste pilaar waarop de doelstellingen van Mahara rust is ‘Participatie’. Als vereniging doen we dat door ons als actieve speler te betrekken in het middenveld. Zo houden we ook de voeling met het lokaal weefsel en dragen wij evenredig ons steentje bij aan de opbouw van de samenleving. Dit pogen we duurzaam te doen door studenten aan te moedigen om zich te engageren.

Omdat studenten er vaak verschillende interesses op nahouden, bakenen wij die ‘participatie’ zo min mogelijk af. Binnen onze vereniging kunnen studenten zich engageren door talrijke projecten en activiteiten op te zetten die het samenleven op de instelling – of de sociale cohesie tout court moeten stimuleren. Daarnaast kunnen zij zich evenzeer voor bestaande projecten engageren, zoals het StuDreamproject, waarmee we inzetten op een betere in- en doorstroom van studenten met een migratie-achtergrond en leerbedreigde studenten aan de universiteit of hogeschool.

Last but not least, beogen we met deze laatste pilaar de studenten ook rijp te maken voor participatie aan het maatschappelijk debat. Door zelf verschillende debatten en vaardighedenworkshops te organiseren willen we de studenten klaarmaken om ook hun stem te laten horen. Op die manier hopen we dat de studenten als (toekomstige) experts hun stempel kunnen drukken op het welzijn van onze samenleving.